Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, 060521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 օգոստոսի 2019 թվականի   N 1088-Ա

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՁՈՐՔ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԹԻՎ 7 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՀՈՂԵՐԻՑ 0,00238 ՀԱ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 43-րդհոդվածով, համաձայնՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականինոյեմբերի 30-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանՍյունիքիմարզիԿապանիքաղաքայինհամայնքի (բնակավայրի) գլխավորհատակագիծըհաստատելումասին» թիվ 1729-Ն, 2011թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքների (բնակավայրերի)գլխավորհատակագծերիմշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատմանուփոփոխմանկարգըհաստատելուևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2003 թվականիմայիսի 2-ի N 609-Նու 2010 թվականիմարտի 4-ի N 208-Նորոշումներնուժըկորցրածճանաչելումասին» թիվ 1920-Ն, 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքայինևգյուղականբնակավայրերումներբնակավայրայինաշխարհագրականօբյեկտներիանվանակոչման, անվանափոխման, անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուև (կամ) տեղակայմանվայրիհամարակալման, հասցեավորմանուհասցեներիպետականգրանցմանկարգըհաստատելուևհասցեներիգրանցմանլիազորմարմինսահմանելումասին»  թիվ 2387-Նորոշումների. որոշում  եմ

1.Համայնքի Կապան  քաղաքի  Ձորք թաղամասի թիվ 7 շենքի հարևանությամբ  գտնվողհամայնքայինսեփականությունհանդիսացողբնակավայրերինշանակությանայլհողերից 0,00238 հահողամասիգործառնականնշանակությունըփոփոխել  ընդհանուր օգտագործման հողերի:

 

2.Վերընշվածհողամասինտրամադրելհասցե.  Սյունիքիմարզ, Կապանհամայնք, ք.Կապան,  Ձորք թաղամաս, թիվ 7/10:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2019թ. օգոստոսի  15
        
ք. Կապան