Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, 060521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

23 սեպտեմբերի 2020 թվականի   N 1358-Ա

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ԱԼԲԵՐՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱԾ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22)-րդկետով, Քաղաքացիականօրենսգրքի 188-րդհոդվածի 2-րդկետով, համաձայնՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականիմայիսի 18-ի «Պետականկամհամայնքայինհողամասերումգտնվողինքնակամկառույցներինկատմամբպետությանկամհամայնքներիսեփականությանիրավունքիպետականգրանցմանկարգըհաստատելումասին» թիվ    731-Ն, 2006 թվականիմայիսի 18-ի «Ինքնակամկառույցներիօրինականացմանևտնօրինմանկարգըհաստատելումասին» թիվ 912-Ն, 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքայինևգյուղականբնակավայրերումներբնակավայրայինաշխարհագրականօբյեկտներիանվանակոչման, անվանափոխման, անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուև (կամ) տեղակայմանվայրիհամարակալման, հասցեավորմանուհասցեներիպետականգրանցմանկարգըհաստատելուևհասցեներիգրանցմանլիազորմարմինսահմանելումասին» թիվ 2387-Ն  որոշումներիևքննությանառնելով Ալբերտ Վարդանյանի լիազորվածանձՀասմիկ Վարդանյանիդիմումը.                      որոշումեմ

1.ՀամայնքիԿապանքաղաքի Դավիթ Բեկ թաղամասում Ալբերտ Վարդանյանի կողմից ինքնակամ կառուցած 109.27 քառ.մ ընդհանուր արտաքին մակերեսով նկուղային հարկով երկհարկանի շինությունը, որի նկուղային հարկում 27.06 քառ.մ օժանդակ շինություն է /նկուղ/, առաջին հարկում 40.16 քառ.մ ավտոտնակ իսկ երկրորդ հարկում 42.05 քառ.մ օժանդակ շինություն,որոնցպահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվողշահերըևվտանգչիսպառնումքաղաքացիներիկյանքինևառողջությանը, կառուցվածչէինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում, չիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք, ճանաչելօրինականևհամարելհամայնքայինսեփականություն` առանձնացնելով 0.00427 հասպասարկմանհողամաս:                                                

2.Ավտոտնակինտրամադրելհասցե. Սյունիքիմարզ, Կապանհամայնք, ք.Կապան, Դավիթ Բեկ թաղամաս, թիվ 10/9:

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2020թ. սեպտեմբերի  23
        
ք. Կապան