Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, 060521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

11 սեպտեմբերի 2019 թվականի   N 1185-Ա

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 19Ա ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱԾ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ, ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22)-րդկետով, Քաղաքացիականօրենսգրքի 188-րդհոդվածի 2-րդկետով, համաձայնՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականիմայիսի 18-ի «Պետականկամհամայնքայինհողամասերումգտնվողինքնակամկառույցներինկատմամբպետությանկամհամայնքներիսեփականությանիրավունքիպետականգրանցմանկարգըհաստատելումասին» թիվ    731-Ն, 2011 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքների (բնակավայրերի) գլխավորհատակագծերիմշակմանևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2003 թվականիմայիսի 2-ի N 609-Նու 2010 թվականիմարտի 4-ի N 208-Նորոշումներնուժըկորցրածճանաչելումասին» թիվ 1920-Նև2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքայինևգյուղականբնակավայրերումներբնակավայրայինաշխարհագրականօբյեկտներիանվանակոչման, անվանափոխման, անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուև (կամ) տեղակայմանվայրիհամարակալման, հասցեավորմանուհասցեներիպետականգրանցմանկարգըհաստատելուևհասցեներիգրանցմանլիազորմարմինսահմանելումասին» թիվ 2387-Նորոշումներիևքննությանառնելով  Մանվել Ավետիսյանի դիմումը.        որոշումեմ

 1.ՀամայնքիԿապանքաղաքիՌ.Մինասյան փողոցիթիվ 19Ա շենքիհարևանությամբՄանվել Ավետիսյանիկողմիցինքնակամկառուցած100.42 քառ.մընդհանուր արտաքին մակերեսով կիսանկուղայինհարկովշինությունը, որի  կիսանկուղայինհարկում43.05 քառ.մարտաքին մակերեսով ավտոտնակ է, իսկառաջին հարկում 43.05 քառ.մարտաքին մակերեսով ավտոտնակ, 11.93 քառ.մ արտաքին մակերեսով ծածկ, 2.39 քառ.մ մակերեսով բաց պատշգամբ, որոնց  պահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվողշահերըևվտանգչիսպառնումքաղաքացիներիկյանքինևառողջությանը, կառուցվածչէինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում, չիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք, ճանաչելօրինականևհամարելհամայնքայինսեփականություն` առանձնացնելով 0.00574 հասպասարկմանհողամաս:

 2.Բնակավայրերի նշանակության 0.00574հա այլ հողամասի գործառնական նշանակությունը փոփոխել բնակելի կառուցապատման հողերի:               

3.Ավտոտնակինտրամադրելհասցե.Սյունիքիմարզ, Կապանհամայնք, ք. Կապան,  Ռ.Մինասյան  փողոց, թիվ 19Ա/4:

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2019թ. սեպտեմբերի  11
        
ք. Կապան